Lord Keep us Steadfast

 

“Lord Keep us Steadfast”
Poetic Translation in URDU

 

1.
Qaim Hon Ham Ma Teri Baten Rok Unhen Jo Jung or Quat se
Yesu ko girana chahtay hain Dushman hain wo os ki qudrat ke

2.
yesu tu hi qudrat wala hai tu hi khudawandon ka khuda ha
Apne logon ka muhafiz ho Daiyem ho teri hamd dua ha

3.
Bazurg khuda rahat dene walay bhej muhabat – Aman zameen
par de
Jang larai maut se nikaal Or zindagi hmesha ki de day

4.
Qaim Hon Ham Ma Teri Baten Rok Unhen Jo Jung or Quat se
Yesu ko girana chahtay hain Dushman hain wo os ki qudrat ke